واژه زورخانه در کتابهای لغت کهن،حتی در برهان قاطع که در نیمه دوم سده ی یازدهم هجری قمری نوشته شده است دیده نمی شود و به نظر می رسد که واژه ای جدید باشد.واژه زورخانه  و وصف ان و شکل و انواع ورزشهایی که در ان انجام می گرفته،نخستین بار در سال ۱۷۶۵میلادی (در زمان حکومت خان زند) توسط کارستن نیبور سیاح دانمارکی،در جلد دوم سفرنامه سه جلدی او دیده شد.نیبور در این سفرنامه که اختصاص به ایران دارد،می نویسد:((... در شیراز سه زورخانه عمومی وجود دارد.از زورخانه ها علاوه بر مردم عامی مردان بلند پایه و نظامیان و غیر نظامیان هم استفاده می کنند.))
نهاد زورخانه،یکی از نهادهای بنیادی کهن ایرانی است که اگر اجزای انرا بشکافیم هر جز ان بخشی از تاریخ کهن این ملت است.
پس قدر این تاریخ و فرهنگ و ورزش کهن را بیش از پیش بدانیم و  بداریم.
سربلند و پیروز باشی ای وطن