بکوشید و کردار مردان کنید           پناه از بلا ها به یزدان کنید
چو کوشش نباشد تن زورمند         نیارد سر از آرزو ها به بند
که اندر جهان سود بی رنج نیست   کسی را که کاهل بود گنج نیست
به رنج اندر است ای خردمند گنج    نیابد کسی گنج نابرده رنج
بیا تا جهان را به بد نسپریم           به کوشش همه دست نیکی بریم

جوانان! شهرت را مردم می دهند اما افتخار و دوست داشتن و محبت به مردم و تواضع و فروتنی ماندگار است. رمز ماندگاری جهان پهلوان تختی که افتخار دوستی و هم دوره ای ایشان را داشتند روحیه ایمان، تواضع، فروتنی، مردم دوستی و جوانمردی ایشان بود. برای رضایت خدا بکوشید و جوانمردی و راستی را در زندگی پیشه خودتان کنید که سرمایه بزرگی برای شما خواهد بود.چو نیکی کنی نیکی آید برت               بدی باشد اندر خورت
کسی کو به دانش توانگر بود              ز گفتارش کردار بهتر بود
چو باشد فزاینده نیکویی                    بپرهیز دارد دل از بدخویی