تقویم آموزش فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای در سال 1389

ردیف

عنوان دوره

زمان

تعداد

1

 داوری مرشدی درجه 3 (متمرکز)

25-19 فروردین

1دوره

2

داوری مرشدی درجه 2(متمرکز)

25-19 فروردین

1دوره

3

 داوری زورخانه ای درجه 3 (متمرکز)

30-26 فروردین

1دوره

4

  داوری زورخانه ای درجه 2 (متمرکز)

6-2 اردیبهشت

1دوره

5

داوری زورخانه ای درجه 1 (متمرکز)

13-9 اردیبهشت

1دوره

6

داوری کشتی پهلوانی درجه 3 (متمرکز)

20-16 اردیبهشت

1دوره

7

داوری کشتی پهلوانی درجه 2 (متمرکز)

24-21 اردیبهشت

1دوره

8

  فنی زورخانه ای ویژه داوطلبان عضویت کمیته فنی

31-28 اردیبهشت

1دوره

9

توجیهی داوری درجه 3 ورزش زورخانه ای (متمرکز)

7-4 خرداد

1دوره

10

مربیگری زورخانه ای درجه 3 (غیرمتمرکز)

هر فصل دو دوره

8دوره

11

مربیگری کشتی پهلوانی درجه 3 (غیر متمرکز)

هر فصل یک دوره

4دوره

12

مرشدی درجه 3 (غیرمتمرکز)

هر فصل یک دوره

4دوره

13

 مربیگری زورخانه ای درجه 3 ویژه نهادها و سازمانها 

در طول سال

بنا بر اعلام نیاز

14

مربیگری کشتی پهلوانی درجه 3 ویژه نهادها و سازمانها

در طول سال

بنا بر اعلام نیاز