بسان میل ورزش است ولی دسته اش بلندتر از دسته میل ورزش و وزنش کمت از آن است تا در هنگام بازی و پرتاب کردنش بهوا ، گرفتنش آسان باشد. وزن هر میل بازی از چهار تا شش کیلو گرم بیشتر نیست.