سنگ را امروزه از دو تخته الوار جنگلی می سازند و یک بر آن هلالی است. درازای سنگ یکمتر و پهنای آن هفتاد سانتی متر است. در میان سنگ سوراخی است که در آن دستگیره ای گذاشته اند و روی آنرا با نمد پوشانده تا دست سنگ گیرنده را زخم نکند، وزن هر دو سنگ تقریبا از چهل کیلوگرم تا صد کیلوگرم است. برخی براین عقیده اند که سنگ نماد همان سپری است که سرداران در جنگها برای دفاع از تیر دشمن با خود حمل میکردند، سنگی که در زورخانه ها مرسوم بوده است در آغاز از سنگ ساخته میشد. سنگ را در قدیم "سنگ زور" و "سنگ نعل" هم می نامیدند.
در فرهنگ فارسی وضع ساختمان "سنگ زور" و "سنگ نعل" یکسان وجنس هر دو را از چوب نوشته اند.