افزاریست آهنی مانند کمان و سراسر تنه آن از آهن است و درمیانش "جا دستی" دارد. در ازای آن نزدیک به 110 تا 130 سانتیمتر است. چله کباده از زنجیر و تعداد حلقه های آن معمولا شانزده عدد است. در هر حلقه زنجیر شش پولک آهنی وجود دارد. در میان این چله یک میله آهنی کوتاه به منظور "جا دستی" دو قسمت حلقه ها را به هم متصل کرده است. وزن کباده معمولا از ده کیلو گرم میباشد، گاهی نیز کباده سنگینتر و سبک تر هم می سازند و به کار می برند. کباده های سبک اصولا برای تازه کارها و سنگین برای باستانیکاران سابقه دار و پیشکسوتها ساخته میشود.