• تخت شنا

    چوبی است همواره به درازای هفتاد و پهنای هفت و ستبری دوسانتیمتر و گاهی در اندازه های کوچکتر و بزرگتر هم ساخته میخکوب شده است.