ضرب زورخانه تنبکی است بزرگ، که بدنه آن از خاک رس، در کارگاههای سفالگری ساخته میشود و پوست آن معمولا از پوست آهو میباشد.
نواختن ضرب فقط به وسیله دست انجام میگیرد و از کارهای بسیار سخت و دشوار بشمار میرود. اکثرا کف دست مرشدها بخاطر نواختن ضرب، پینه می بندد وبرای اینکه صدای ضرب رساتر درآ

 

 

 

ید، هنگام نواختن ضرب، انگشتانه ای از پیه به نوک انگشت های دست می گذارند.

 

 

 

 
  • زنگ

    یکی از ابزارهای مرشد است که برای علامت اخطار به احترام واردین و خارج شوندگان، بکار می رود،شکل آن کاسه ایست که بطور وارونه به زنجیری آویخته شده است، درمیان آن منگوله فلزی قرار دارد. جنس زنگ در گذشته از پولاد آبدیده ساخته میشد ولی امروز اکثر از آلیاژ هفت جوش یا برنج می سازند.