الهی به نام دلیران دین                               به مردان میدان حق و یقین

به حق کسانی که با خون پاک                        خریدند ان گوهر تابناک

نمودند شب زنده داری به سوز                        شب خویش با عجز کردند روز

به درگاه حق سوده روی نیاز                            همه شب به زاری و ذکر نماز

که یا رب به روح همه انبیا                                به ان ایه نور و شمس و ضحا

به انان که با دوست سودا کنند                          بساط تقرب مهیا کنند