بیومکانیک ورزش زورخانه ای

ورود کاربران
Search form
Search
رهیابی

بیومکانیک ورزش زورخانه ای - بخش اول میل گرفتن
 

در پژوهشی که روی ورزش باستانی صورت گرفته است، پروفیل های حرکتی و ساختار بیومکانیکی حرکت های میل گرفتن و شنا رفتن بررسی شده است. نتایج این پژوهش در دو مقاله ارائه می گردد. در مقاله اول تحلیل حرکت میل گرفتن بررسی شده است و در مقاله دوم به تحلیل حرکت شنا رفتن پرداخته شده است.
این مقاله در ارتباط با تحلیل حرکت میل گرفتن در ورزش زورخانه ای است. در ابتدای مقاله توضیح مختصری در مورد اصول حرکت میل گرفتن آورده شده و در ادامه آن نتایج حاصل از پژوهش آمده است.

اصول و مهارت هاى پایه و تکنیک هاى میل گرفتن

میل گرفتن ساده، آرام یا سر مچ
در این نوع میل گرفتن ورزشکار پس از بلند کردن میل و قرار دادن میل مقابل سینه به صورتى که مچ ها مقابل کمربند ورزشکار قرار گیرد، ابتدا میل دست چپ را به صورت ساده و صاف کاملا به عقب و پایین برده به طورى که میل به بدنش اصابت نکند و سپس به حالت اول بازگشته و همین کار را با دست راست انجام دهد. پس از کسب مهارت در این حرکت باید میل ها را به پشت برده و همراه با چرخش سینه و نزدیک کردن آرنج به صورت به طورى که باعث چرخش میل در پشت کمر شود میل را به حالت اول بازگرداند .
1. برداشتن میل از زمینشکل 1

2. قرار دادن میل مقابل سینه بصورتى که مچ مقابل کمربند باشد.شکل 2
3. بردن دست به پشت و برگشت به حالت اولیه


شکل 3

4. بردن دست به پشت و برگشت با چرخش سینهشکل 4

میل گیرى شلاقى
تفاوت حرکت شلاقى با حرکت میل گرفتن ساده در سرعت میل گرفتن است که حرکت شلاقى سریع تر انجام مى شود.

در ادامه مقاله به شرح پژوهش انجام شده در زمینه حرکت میل زدن در ورزش زورخانه ای پرداخته خواهد شد.
شکل زیر نحوه قرار گرفتن نشانه ها برای حرکت میل گرفتن را نشان می دهند.شکل 5: نحوه نشانه گذاری

ابزار اندازه گیری
برای اندازه گیری داده های سینماتیکی از یک سیستم آنالیز حرکت استفاده شده است که مجهز به دوربین فیلم برداری با قابلیت تصویربرداری 1000 فریم در ثانیه است. برای اندازه گیری داده های سینتیکی هم از یک دستگاه سکوی نیرو استفاده شده است.
شخص آزمودنی یک باستانی کار با تجربه است.

نتایج آزمون میل گرفتن
شکل های زیر مسیر حرکت ابتدا و انتهای میل و همچنین کلیه مفاصل را در حین اجرای حرکت نشان می_دهند.
همچنین در ادامه نمودار حرکت لینک ها بعد از حذف اجزا نیز آورده شده است .

 شکل 6: مسیر حرکت ابتدا و انتهای میل

 شکل 7: نمودار حرکت لینک¬ها بعد از حذف اجزا

مسیر حرکت ابتدا و انتهای میل در میل گرفتن معمولی به صورت شکل زیر است:

 شکل 8: مسیر حرکت ابتدای میل

 شکل 9: مسیر حرکت انتهای میل

تحلیل نتایج:
انتهای میله نباید از سز ورزشکار بگذرد و نیز زاویه آرنج نباید بیش از 90 درجه باشد. زمانبندی و تغییرات زاویه¬ای مفصل لگن، بر پروفیل حرکتی میل موثر است. همچنین روی دامنه حرکت انتقالی مسیر حرکت ابتدا یا انتهای میل گرفتن موثر است. سرعت زاویه¬ای مچ دست و شانه و تغییرات زاویه-ای بازو، باید متناسب باشند تا حرکت به درستی اجرا گردد.

/ 0 نظر / 135 بازدید